GDZIE JESTEŚMY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości”
ul. Kujawska 53/1,
tel. 605614182,
e-mail:
akademiaprzyszlosci@interia.pl

O szkole

„Akademia Przyszłości” - wyjątkowa szkoła

„Akademia Przyszłości” to szkoła dla dzieci wymagających specjalnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych.
Nasze działania bazują na założeniach neurodydaktyki i Treningu Umiejętności Społecznych. Stawiamy na samodzielność oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Uczymy organizowania swojej pracy, przestrzeni, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie z trudnymi i stresującymi sytuacjami. W naszej szkole nie ma dzwonków, staramy się podążać za uczniem i odpowiadać na jego indywidualne potrzeby.

 


 

Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości” została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 375. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, iż świadectwa wydawane przez „Akademię Przyszłości” są równoznaczne ze świadectwami odpowiedniej szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości”

- realizuje program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego,

- realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły,

- stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów jak w szkole publicznej,

- prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustalonej dla szkoły publicznej,

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych,

- zapewnia bazę niezbędną do realizowania podstawy programowej.

„Akademia Przyszłości” to szkoła o charakterze terapeutycznym, realizująca program rehabilitacji dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym z względu na niepełnosprawność, w tym z uwagi na autyzm. Merytoryczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.