GDZIE JESTEŚMY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Przyszłości”
ul. Kujawska 53/1,
tel. 605614182,
e-mail:
akademiaprzyszlosci@interia.pl

Praca terapeutyczna

Nieustanna praca terapeutyczna to codzienność w naszej szkole. Niezwykle istotna jest indywidualna praca z każdym uczniem oraz współpraca z rodzicami. Realizacja terapii przebiega w oparciu o IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który zawiera konkretne wytyczne do pracy z dzieckiem.

 

O terapii

TERAPIA PEDAGOGICZNA - zajęcia prowadzone indywidualnie. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie funkcji i umiejętności niezbędnych do nauki szkolnej, w szczególności:

• motoryki dużej

• motoryki małej

• rozwój analizatora wzrokowego

• rozwój analizatora słuchowego

• stymulowanie rozwoju mowy i języka

• rozwój operacji myślowych i pamięci

Zakres oddziaływań terapeutycznych poszerzony jest o wykorzystanie profesjonalnych metod i technik przeznaczonych do pracy terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera:

• Techniki behawioralne

• Terapia taktylna

• Program Aktywności Knillów

• Growth through Play System – terapia rozwojowa oparta na relacjach i inne

Celem terapii jest rozwijanie obszarów, które u dzieci z autyzmem są najbardziej zaburzone. Rozwijamy naśladownictwo, komunikację, umiejętność zabawy i współpracy, teorię umysłu. Terapia odbywa się w warunkach zapewniających komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, a podstawą jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego terapeuty z dzieckiem.

Możliwa jest diagnoza funkcjonalna dziecka rozpoczynającego naukę za pomocą specjalistycznego narzędzia Testu PEP-R.

 

USPRAWNIENIE RUCHOWE - zajęcia z zakresu fizjoterapii i integracji sensorycznej prowadzone są indywidualnie. W zależności od potrzeb może być prowadzona gimnastyka korekcyjna w grupie. Zajęcia opierają się na ocenie postawy dziecka i testach funkcjonalnych. W przypadku integracji sensorycznej (SI) kwalifikacja na zajęcia opiera się na podstawie diagnozy procesów SI.

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem:

- przeciwdziałania wadom postawy
- poprawy kontroli mięśniowej
- motoryki dużej i małej
- ćwiczeń ogólnousprawniających
- ćwiczeń rozwoju świadomości własnego ciała i przestrzeni
- ćwiczeń propriocepcji (czucia głębokiego)
- ćwiczeń równowagi
- koordynacji wzrokowo-ruchowej
- torowania chodu
- kształtowania "zgrabności ruchowej" i planowania motorycznego
- ćwiczenia przekraczania linii środowej ciała
- technik relaksacyjnych i własnych twórczych inicjatyw ruchowych dziecka

W zakresie Integracji Sensorycznej dodatkowo:

- praca nad nadwrażliwościami zmysłu dotyku, węchu i słuchu
- praca nad nadwrażliwością lub podwrażliwością przedsionkową
- stymulacja wszystkich zmysłów
- rozwijanie ruchowe poprzez zabawę
- nauka samodzielności
- poprawa koncentracji

Zakres oddziaływań terapeutycznych odbywa się poprzez wykorzystanie profesjonalnych metod i technik przeznaczonych do pracy terapeutycznej, m.in.

- PNF
- NDH-Bobath
- Metoda Inegracji Sensorycznej
- Terapia Ręki
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne
- i inne....

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ma charakter indywidualny a celu a jej celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz kompetencji językowych.
Zaburzenia mowy są jedną z bardziej charakterystycznych cech występujących w zaburzeniach ze spektrum autyzmu i dotyczących zarówno mowy biernej jak i czynnej. Mają one podstawowe znaczenie dla rozwoju w związku z tym, że proces kodowania doświadczeń językowych jest poważnie zaburzony lub w ogóle nie zachodzi. Rozwój mowy jest zależny od prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i ruchowego oraz sprawności analizatorów słuchowych, wzrokowych i kinestetycznych. Rehabilitacja dzieci z autyzmem polega głównie na wzbogacaniu zasobu słownictwa składającego się na wyrażenia i zwroty poprzez ich naśladownictwo. Jednakże takie umiejętności tych dzieci nie powodują przyswajania zasad gramatycznych ani transferu nabytych umiejętności na inne dziedziny życia.

Istotna rolę w pracy terapeutycznej odgrywa poznanie zainteresowań i preferencji dziecka, co pomaga dostosować odpowiednie metody i formy ćwiczeń. Dobra komunikacja potrzebuje dobrych fundamentów. Dwutorowość terapii logopedycznej u dzieci z autyzmem można przedstawić za pomocą takiego schematu:

I TOR: Praca nad komunikacją -> Kompetencje komunikacyjne.
II TOR: Praca nad mową -> Kompetencje językowe.

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM- mają charakter zajęć indywidualnych oraz zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Działania terapeutyczne mają na celu wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci. Doskonalą umiejętność współpracy z drugą osobą. W trakcie spotkań modyfikuje się również zachowania niepożądane, np. odmowa wykonywania poleceń, trudności z motywacją, skupieniem uwagi. Dzieci nabywają umiejętność rozpoznawania i nazywania odczuwanych emocji. Doskonalą konstruktywne mechanizmy radzenia sobie z doświadczanym pobudzeniem emocjonalnym. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, skutkuje również zwiększeniem zasobów poznawczych dziecka, umożliwiających radzenie sobie z nowymi sytuacjami. Spotkania przyczyniają się także do rozwoju jasnej, asertywnej komunikacji.

Podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych u dzieci rozbudzana jest przynależność grupowa. Uczestnicy zajęć mogą doświadczyć siebie w różnych relacjach, uczą się współdziałać w parach oraz małej grupie, doskonalą umiejętności komunikacyjne oraz znajdują sposoby rozwiązywania konfliktów. Dokonują także analizy swoich mocnych oraz słabych stron oraz kształtują wrażliwość na potrzeby własne i innych. Nabywają umiejętność radzenia sobie w zadaniowych sytuacjach, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym. W trakcie spotkań dzieci mają także okazję rozwijać wyobraźnię i kreatywność. Zakres działań terapeutycznych odbywa się w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne.